Bestuur

De Kon. Julianaschool in Wilnis bestaat sinds 1883 en gaat, zoals veel protestants-christelijke scholen, uit van een vereniging: de ‘Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs’. Dat betekent dat we een gewone basisschool zijn met alle wettelijke regels en kwaliteitsnormen die daar vanuit de overheid voor gelden. Daarnaast is er de vereniging die bestaat uit leden (vaak ouders van kinderen op school) die het belangrijk vinden dat de Bijbelse boodschap niet alleen in de opvoeding thuis, maar ook op school centraal staat.

Het bestuur vindt het belangrijk dat er in de gemeente De Ronde Venen een basisschool is waar kinderen leren en leven vanuit Gods Woord. Vanuit die bron willen we verschil maken. We geloven dat God als eerste in ons leven kwam en dat Hij ons leven in Zijn hand heeft. Wij verlangen ernaar dat onze kinderen leren Jezus te volgen. Er is een grote groep van betrokken, positief christelijke ouders die de school graag ondersteunt op verschillende manieren. Ouders die bewust gekozen hebben voor de christelijke identiteit van deze school en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven. Dit is uitgewerkt in de Notitie Identiteit van de school, welke u onderaan deze pagina vindt.

Samenstelling bestuur

Bas Blankestijn, voorzitter
Corstian Leeflang, penningmeester
Janet van Eyk, secretaris
Klaas Wim Barneveld, algemeen lid
David Koning, algemeen lid
Kees Matze, algemeen lid

Personeelsfunctionaris namens het bestuur:
Alieke Bloed

(de foto hiernaast is helaas niet actueel, ivm corona wordt het maken van een groepsfoto uitgesteld)

Structuur

Het besturen van de vereniging en de daaronder vallende school is door de leden overgedragen aan een bestuur dat minimaal één keer per jaar verantwoording aflegt aan de leden in een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur handelt zoals dit in de statuten van de vereniging is vastgelegd. We vinden het belangrijk dat bestuursleden de grondslag en het doel van de vereniging, zoals verwoord in deze statuten ook onderschrijven. 

Als bestuur borgen wij namens de leden de identiteit en de onderwijskwaliteit. Dit gebeurt in samenspraak met de directie en het team. De huidige structuur biedt het kader (zie het figuur hiernaast) om dit mogelijk te maken.

Lid worden

Wanneer u het belangrijk vindt dat er goed hedendaags christelijk onderwijs op school gegeven wordt, kunt u dit steunen door lid te worden van de vereniging. Dat kan dus ook als u geen kind(eren) (meer) op school hebt. Het belang van christelijk onderwijs houdt immers niet op zodra uw kind(eren) de basisschool verlaten.

Contact

Voor nadere informatie of wanneer u in contact wilt komen met het bestuur kunt u contact opnemen met bestuur@julianaschoolwilnis.nl.
inschrijfformulier Ver. voor Prot. Chr.basisonderwijs Wilnis
Statuten Ver. voor Prot. Chr. basisonderwijs Wilnis
Notitie Identiteit
Bestuursverslag 2018