Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) wil de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk behartigen. De MR heeft instemmings- en adviesrecht in allerlei zaken die te maken hebben met het beleid van de school.  
Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de huisvesting van de school, de groepsindeling, de schoolbegroting, onderwijsvernieuwing, vakantierooster en de algemene gang van zaken in en om de school. Nieuwe onderwijsmethodes worden ook door de ouders binnen de MR kritisch bekeken. Vier keer per jaar komt de MR bij elkaar om te vergaderen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn belangstellende ouders van harte welkom.
De MR heeft het recht om initiatieven te nemen. De MR werkt nauw samen met bestuur en directie.

Als u vragen of opmerkingen hebt voor de MR, kunt u één van ons benaderen of het contactformulier hieronder invullen. 
Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom!

Vergaderdata:

 9 oktober 2017 
15 januari2018
20 maart 2018
11 juni 2018

Samenstelling van de MR

Ouders:

Linda Plomp (secretaris)
Cees van de Kraats

Leerkrachten:

Daniëlle Samsom (voorzitter)
Margriet Schoenmaker

Vragen? Neem contact met ons op