Passend onderwijs

Binnen het onderwijs werken reguliere basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs nauw samen met als doel passende ondersteuning te bieden zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Passend Onderwijs is een andere manier van denken waarbij mogelijkheden voorop staan in plaats van beperkingen. Niet de vraag: ‘wat heeft dit kind?’, maar: ‘wat heeft dit kind nodig?’ staat centraal.

Met Passend Onderwijs is ook de ‘zorgplicht’ voor schoolbesturen ingevoerd. Elke school heeft de plicht te onderzoeken of zij kinderen met intensieve onderwijsbehoeften een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. De school kan hierbij ondersteuning aanvragen bij de coördinator van Passenderwijs. De manier van werken en het ondersteuningsaanbod van Passenderwijs is beschreven op de website www.passenderwijs.nl.

Vanuit de wet op het Passend onderwijs moet iedere school een schoolondersteuningsprofiel en een procedure schorsen en verwijderen hebben. In het schoolondersteuningsprofiel wordt het zorgaanbod van de school omschreven.

Schoolondersteuningsprofiel Julianaschool 2021 2022 28 september 2021